Milan Bandurcin

Názov diela

Znak predvídavosti

Technika

suchá ihla, mezzotinta

Rozmer

26 x 26